Category Archives: Uncategorized

หากพูดถึงระบบนิวเมติกส์ เมื่อเครื่องจักรได้ทำงานไปสักระยะมักจะเกิดปัญหาจากความชื้นและฝุ่นละอองที่ปะปนอยู่ในอากาศ
อากาศอัดสามารถเข้าสู่กระบอกลมด้วยความเร็วสูงได้ และหากลูกสูบไปชนฝา หรือหัวกระบอกด้วยความเร็วแล้ว อาจทำให้กระบอกเกิดความเสียหายได้